Provas di DNA na txapéu atxadu na cena di krimi di asassinatu djuda leba kondenason di kabu-verdianu di 32 anu.

Praia – 21 de Junho – Herico Andrade, un kabu-verdianu di 32 anu di idade, foi kondenadu pa Tribunal Superior di Brockton, na Stadus Unidus di Amérika, a prison perpétua, pamodi eh mata sê compatriota, José Lobo, ku tiro na 2011. Sentensa foi dadu na quarta-fera ki passa dispôs di 5 dia julgamentu.

Kassu, sigundu fla inpresa norte-amerikanu, kontisi na abril di 2011. Tistimunhas fla ma, na noti ki foi mortu, José Lobo diskuti ku Herico Andrade, e ê fla andis di bai, mê ta volta pê serta konta.

Dipos di meia hora, Herico Andrade volta, kumpanhadu di un kolega, e da tiru na obidu esquerda di José Lobo, qui staba nkostadu num varanda. Vitima morri kel hora. Atirador korri.

Ntritantu, Andrade dexa pa trás txapéu kê sa usaba na kel dia. Testi di DNA mostra na un probabilidade di 99,9% ki txapéu era de sêl. Mas, dipôs di asasinatu, Andrade fugi pa Cabo Verde, undi kê fika kuasi 1 anu. Ntritantu ês denuncial pa sistema di Imigrason di Frontera norte-amerikanu kuandu e kumpra bilhete pa EUA na dia 3 di Abril di 2012.

Kabu-verdianu foi presu kuandu ê txiga Aeroporto Logan, Boston. Herico Andrade ta passa restu di sê vida na kadia. Foi kondenadu pa prison perpetua sem xansi di liberdadi kondisional.

Un fonti djuntu di família di José Lobo fla Ocean Pres ski sta satisfetu ku justisa ki fazedu. Ntritantu, fla, ki sa spera kondenason di kel alguém ki sa kumpanhaba Herico Andrade na kel dia mortal.

Ocean Press