371198Pulícia Judiciária (PJ) sta investiga di undi qui bem mas di 50 kilu di haxixe qui parse na Praia di Penedu di Janela, concelhu di Paul, Santanton. Asemanaonline fika ta sabi ma PJ staba es fim-de-simana na ilha na fazi buska na quatu kasa di indivíduos qui sa parseba mês panha y ês dicidi bendi droga.

Rabistadu doz(2) kasas na Pontinha di Janela, un na Penedu y otu kasa na Ribera di Penedu. Pa kel qui Asemana informa, ti gosi, sobre invistigason inda ka sta fladu nada y inda ka sta diskunfiadu di undi qui droga ben y nem quenha kê donu. Quatu indivíduo prendedu pa fazedu purguntas, mas, ês largadu dipôs.

Ntritantu, fontis di asemanaonline fla ma desdi di mês di Maio qui pulícia sta na terreno na djobi si ta disvenda quel mistèrio li.

Na invistigasons, PJ ku Pulica Nacional fazi buskas na quatu kasa di individu di sexu maskulinu, qui parsi ma tinha parti di droga pa bendi, dipôs quês atxa es droga na praia di Penedo.

Sima fontis fla, un di kês individu qui prendedu pa presta sklarecimentu konfessa, na un primeru dipoimentu, è fla ma ê dicidi bendi parti di droga dipôs di qui eh atxal na praia di Penedo. Mas ê ka txiga di bendi nenhum grama pamodi eh foi obrigadu a da tudu prudutu na 2 homi di ilha di Santiago, ki tinha pistola.

Asemana