Royal_Air_Maroc_Boeing_747-200BM_CN-RME_CDG_Jul_1996

Royal Air Maroc (RAM), kompanhia aérea marroquinu, sa inicia un novu rota entri Casablanca e Ilha de Sal. Kês voo ta txiga Aeroporto Internacional Amílcar Cabral ki ta bem diretamenti di Casablanca e depos di un scala na cidade di Praia, segundu un Portal di Informason Aeronáutika online, www.Newsavia.com, primeru voo sta previstu pa dia 25 di Otubru, início di Invernu IATA 2015/2016. Kes voo ta ser efetuadu na avions Embraer E190 di akordu ku sistema di GDS (Global Distribution Systems, oh Sistema di Distribuison Global).

Voos ta sai terça e sexta di Casablanca di 22h15 (horário marroquino), ta fazi scala na ilha di Sal 1h55 na kelotu dia e 3h35 ta txiga Cidadi di Praia.

Quinta e dumingu, voo ta sai 23h40 di Casablanca ta txiga Praia 3h35 e ta bai pa ilha di Sal, ku chegada privistu pa 5h35.

AVoz